SECCI

 

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (SECCI)
Op verzoek van de kredietnemers:
Voornaam & naam Voornaam & naam
Geboren te op Geboren te op
Wonende te Wonende te
En
Hierna "kredietnemers" genoemd
1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/kredietbemiddelaar.
Kredietgever: Delta N.V. - Nat nr 0412489728 MEZ 738
Adres: Wevelgemstraat 122, 8930 Lauwe
Telefoonnummer: 056/41 45 73
Emailadres: info@delta-leningen.be
Fax: 056/42 80 48
Webadres: www.delta-leningen.be
Kredietbemiddelaar:
Adres:
2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct.
Het soort krediet Lening op afbetaling
Het kredietbedrag …………….. euro
Bedoeld wordt de som van alle bedragen die op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld.
De voorwaarden voor kredietopneming Het kredietbedrag zal op de in de kredietovereenkomst vermelde bankrekening gestort worden op de dag van ondertekening van het contract of de daarop volgende werkdag.
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het geld zal ontvangen.
De duur van de kredietovereenkomst …………….. maanden
Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de termijnen worden toegerekend. Elke …………….. de van de maand dient
…………….. euro betaald te worden vanaf de maand volgend
op de storting.
De maandelijke aflossing omvat een deel kapitaal en een deel totale kosten cfr. De aflossingstabel.
Totaal door u te betalen bedrag: …………….. euro
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal, van het gefinancierde goed of van de gefinancierde dienst, vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband met uw krediet.
Gevraagde zekerheden - BESTENDIGE OPDRACHT wenselijk, maar niet verplicht
(Beschrijving van de door u i.v.m. de kredietovereenkomst te verstrekken zekerheden) - Ondertekening overeenkomst overdracht van loon en schuldvorderingen
3. Kosten van het krediet.
Debetrentevoet Vaste rente: …………….. %
= vergoeding om het kapitaal ter beschikking te stellen
Jaarlijkse KostenPercentage (JKP) …………….. %
Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijkse percentage van het kredietbedrag. Aan de hand van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken. Dit percentage werd berekend op basis van o.a. de volgende veronderstellingen: het vermelde kredietbedrag, de vermelde duur, onmiddellijke en volledige opneming krediet, vermelde debetrentevoet, de vermelde uit te voeren betalingen door de kredietnemer. Er wordt verondersteld dat een maand bestaat uit 30,4167 dagen.
Voor een gefinancieerd bedrag van …………….. euro, tegen een
JKP van …………….. %, zullen er
…………….. maandelijkse aflossingen verschuldigd zijn van
…………….. euro (totale kredietkost
euro).
Is het verplicht om?
- Een verzekering? Nee
- Een andere nevendienst af te nemen? Nee
Indien de kosten van deze diensten de kredietgever niet bekend zijn, worden zij niet in JKP opgenomen.
Kosten in het geval van betalingsachterstand Bij wanbetaling worden rappelkosten per aanmaning, 7,50 euro + kost postzegel (maximum een keer per maand) aangerekend alsook een nalatigheidsinterest die 10% meer bedraagt dan de debetrentevoet.
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben (vb. gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken.
Bij ontbinding wordt het verschuldigd blijvend saldo verhoogd met 10% (schijf tot 7500 euro) respectievelijk 5% (schijf boven 7500 euro).
4. Overige juridische aspecten die van belang zijn.
Herroepingsrecht Ja
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen te herroepen.

Tot de terugbetaling van het kredietbedrag bent u per dag een debetrente verschuldigd, volgens de formule: Kredietbedrag x((debetrentevoet+1)tot de macht(1/365))-1):

…………….. euro
Vervroegde aflossing U dient ons op de hoogte te stellen van uw intentie om vervroegd terug te betalen tenminste 10 dagen voor de vervroegde terugbetaling, per aangetekend schrijven. U heeft recht op een vermindering van de totale kosten van het krediet!
U hebt te allen tijd het recht het krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen.
De kredietgever heeft het recht op vergoeding bij vervroegde aflossing Vergoeding is 1% van het vervroegd afgelost kredietbedrag, indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de kredietovereenkomst meer bedraagt dan één jaar en 0,5% van het vervroegd afgelost kredietbedrag, indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de kredietovereenkomst niet meer bedraagt dan één jaar (nooit méér dan voorzien interest).
Beëndiging van de kredietovereenkomst Door ontbinding vanaf één maand na vruchteloze ingebrekestaiing per aangetekende brief in geval van wanbetaling à rato van 2 termijnen of 20% van de terug te betalen som, of door het bereiken van de eindvervaldag.
Raadpleging van een gegevensbank
De kredietgever dient u onverwijld en zonder kosten in kennis te stellen van het resultaat van een raadpleging van een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis van dergelijke raadpleging is verworpen. Het voorgaande is niet van toepassing indien het vestrekken van dergelijke informatie op grond van communautaire wetgeving verboden is of indruist tegen de doelstellingen van de openbare orde of de openbare veiligheid.
Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen
U hebt steeds het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst te verkrijgen. Deze bepaling geldt niet indien de kredietgever ten tijde van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst met u aan te gaan.
De periode gedurende welke de kredietgever door de precontractuele informatie is gebonden. De informatie is geldig van
…………….. tot en met …………….. 

 

 

Nieuwsberichten

Openingsuren

 • Maandag
 • Dinsdag VM
 • Dinsdag NM
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • 09.00 - 16.00
 • 09.00 - 12.00
 • 14.00 - 19.00
 • 09.00 - 16.00
 • Gesloten
 • 09.00 - 16.00
Let op, geld lenen kost ook geld.