Are you new here?

Please register your account here

Privacyverklaring

Datum : 05-03-2019 | Gepost door : ilse vandenbulcke


Privacyverklaring

 

 

Delta hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

 

 

In deze Privacyverklaring legt Delta uit welke informatie zij over u verzamelt, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

 

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website gebruikt, in contact treedt met Delta of onze kantoorgebouwen bezoekt.

 

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 

 

Delta nv

 

Wevelgemstraat 122

 

8930 Lauwe (Menen)

 

Ondernemingsnummer: 0412.489.728

 

 

2. Waarom verwerkt Delta uw persoonsgegevens?

 

Delta verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De verwerking is steeds afhankelijk van onze diensten waar u beroep op doet.

 

 

A. U doet een kredietaanvraag

 

 

Wanneer u een leningsaanvraag invult op onze website of wanneer u bij ons op kantoor een kredietaanvraag indient, dan verwerken wij volgende gegevens:

 

ü Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)

 

ü Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer, kopie identiteitskaart, kopie verblijfsvergunning)

 

ü Persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum, geboorteplaats)

 

ü Gezinssamenstelling (burgerlijke staat, personen ten laste)

 

ü Financiële middelen (loon, onderhoudsgeld, kinderbijslag)

 

ü Lopende kredieten en kredietopeningen (aard van de lening, aantal kredieten in omloop, geleend bedrag, saldo)

 

ü Gegevens met betrekking tot het beroep (huidig beroep, werkgever, contactgegevens werkgever)

 

 

Delta verwerkt deze gegevens met het oog op het beoordelen van uw kredietwaardigheid en om te voldoen aan haar verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving. Deze verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting die op Delta rust en is bovendien noodzakelijk voor de precontractuele fase van de kredietovereenkomst.

 

 

Delta neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde beslissingen.

 

 

B. U sluit een kredietovereenkomst bij ons af

 

Wanneer uw kredietaanvraag wordt goedgekeurd en u een kredietovereenkomst afsluit bij ons, dan verwerken wij volgende gegevens:

 

 

ü Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)

 

ü Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer, kopie identiteitskaart, kopie verblijfsvergunning)

 

ü Persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum, geboorteplaats)

 

ü Gegevens met betrekking tot het krediet (duur van de kredietovereenkomst, kredietbedrag, rentevoet)

 

 

Delta verwerkt deze gegevens met het oog op kredietverlening, kredietbeheer en klantenbeheer. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Delta.

 

 

C. Uw kredietaanvraag wordt geweigerd

 

Wanneer uw kredietaanvraag worden uw persoonsgegevens bewaard door Delta gelet op onze wettelijke verplichting hiertoe.

 

 

Uw persoonsgegevens worden in geen geval gedeeld met derde partijen en worden slechts bewaard voor een termijn van 20 dagen na weigering van uw kredietaanvraag.

 

 

D. U bent leverancier van Delta

 

Ten einde efficiënt in contact te kunnen treden met onze leveranciers houden wij contactgegevens bij van onze contactpersoon bij de leverancier.

 

 

Hiervoor verwerken wij volgende gegevens van onze leverancier:

 

ü Persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer)

 

 

De verwerking behoort tot het gerechtvaardigd belang van Delta het welk steeds wordt afgewogen tegenover het gerechtvaardigd belang van de betrokkene.

 

 

3. Hoe lang bewaart Delta uw persoonsgegevens?

 

Delta houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Delta rust.

 

 

Wanneer uw kredietaanvraag wordt afgewezen, wordt uw aanvraag 20 dagen na aanvraag verwijderd.

 

 

Wanneer uw kredietaanvraag wordt goedgekeurd houden wij de klanteninformatie bij tot 10 jaar na afloop van de contractuele relatie.

 

4. Aan wie geeft Delta uw persoonsgegevens door?

 

Uw persoonsgegevens worden door Delta overgemaakt aan de volgende partijen:

 

 

1) De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP);

 

Wanneer u een kredietaanvraag doet bij Delta dan is Delta verplicht om de CKP te raadplegen.

 

 

Wanneer er een kredietovereenkomst wordt afgesloten tussen u en Delta is Delta verplicht om deze kredietovereenkomst te registreren bij de CKP.

 

 

2) Bevoegde overheden

 

 

Bijvoorbeeld op vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit, het FSMA…

 

 

3) Indien nodig: de advocaat, schuldbemiddelaar.. in het raam van de uitvoering van de kredietovereenkomst (zoals omschreven in artikel VII.119, §1, 6° en 7° van het Wetboek Economisch Recht);

 

 

4) Indien nodig: aan een vennootschap die een activiteit van minnelijke invordering van schulden van de consument uitoefent (zoals bepaald in de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument);

 

 

Bijvoorbeeld op vraag van een incassobureau.

 

 

5) Indien nodig: alle andere personen zoals vermeld in artikel VII.119 van het Wetboek van Economisch Recht.

 

 

In al deze gevallen worden slechts volgende gegevens doorgegeven:

 

ü Gegevens met betrekking tot uw identiteit

 

ü Het bedrag en de duur van de kredieten

 

ü De periodiciteit van de betalingen

 

ü De gebeurlijk toegestane betalingsfaciliteiten

 

ü De betalingsachterstanden

 

 

 

5. Geeft Delta uw persoonsgegevens door aan derde landen?

 

Delta geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, behalve in geval klant na het afsluiten van de lening verhuist naar een land buiten de Europese Unie en er noodzaak toe is.

 

 

6. Hoe beschermt Delta uw persoonsgegevens?

 

Delta verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

 

7. Wat zijn uw rechten?

 

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

 

 

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 

 

1. Recht op inzage en correctie

 

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Delta van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

 

 

2. Recht op verwijdering en beperking

 

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Delta. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

 

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

 

 

3. Recht van bezwaar

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

 

5. Recht om uw toestemming in te trekken

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Delta gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

 

 

6. Recht om klacht in te dienen

 

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Delta.

 

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Drukpersstraat 35

 

1000 Brussel

 

Tel. 02/274.48.00

 

Fax. 02/274.48.35

 

contact@apd-gba.be

 

 

8. Contact

 

Indien u nog vragen heeft over onze Privacyverklaring dan kunt u ons op volgende wijze contacteren:

 

 

- Per e-mail: info@delta-leningen.be

 

- Per post: Delta Wevelgemstraat 122 8930 Lauwe

 

9. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.delta.be/privacyverklaring.

 

 

Deze Privacyverklaring werd het laatste gewijzigd op 14 februari 2019.

 

Een lening aanvragen of berekenen?

Klik hier om een aanvraag te starten.

Nieuwsberichten

Openingsuren

 • Maandag
 • Dinsdag VM
 • Dinsdag NM
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • 09.00 - 16.00
 • 09.00 - 12.00
 • 14.00 - 19.00
 • 09.00 - 16.00
 • Gesloten
 • 09.00 - 16.00
Let op, geld lenen kost ook geld.